Jump to content

Welcome to Nyro Ragnarok Online - Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

Toggle shoutbox Shoutbox Open the Shoutbox in a popup

@  NotGM Veigar : (25 April 2018 - 02:16 AM)

Are you going to give me the buff?

@  NotGM Veigar : (25 April 2018 - 02:16 AM)

put 4 general turtles in one weapon

@  GM Yurika : (24 April 2018 - 07:40 PM)

Are you using Nyro's full installer?

@  azcore45 : (23 April 2018 - 09:54 PM)

i dunno why but nyro is the only one that crashes. my other private ragnarok runs smooth. no crashing or what so ever

@  GM Aoi : (20 April 2018 - 02:07 PM)

Let's have an HNS event this evening :) I will be the one to find you guys so it means you better be good on hiding :th_gg: The last player or maybe last 3 players to remain on the map wins :th_ok:

@  GM Yurika : (18 April 2018 - 01:35 AM)

Server is now up! Accuracy is finally fixed!

@  GM Yurika : (18 April 2018 - 01:24 AM)

I found the issue im going to fix it first

@  darwin182 : (18 April 2018 - 01:11 AM)

ok sir we are waiting.

@  GM Yurika : (18 April 2018 - 01:11 AM)

Wait guys. im going to fix the issue.

@  darwin182 : (17 April 2018 - 03:51 PM)

hnd pwed yan chaos. masisira market. wait k lng ng mga vend ng mga player.

@  Khimpot : (16 April 2018 - 09:20 PM)

sana magka discount event sa npc donation sa heaven at iba pa ^_^

@  darwin182 : (11 April 2018 - 01:10 AM)

Sir sana may npc na pwed tanggalin mga nakalagay sa flare set. parang reset ba. I-delete lahat ng nakalagay para pwed maglagay ng preferred gems or card.

@  darwin182 : (10 April 2018 - 05:12 PM)

ok now.haha

@  darwin182 : (10 April 2018 - 04:53 PM)

sir Down again yung server.

@  dannydanny94 : (07 April 2018 - 11:07 PM)

im downloading it. Thanks! i hope it works

@  GM Yurika : (07 April 2018 - 09:07 PM)

here is the link:
http://www.mediafire...09nf/gepard.dll

@  dannydanny94 : (07 April 2018 - 04:33 PM)

my gepard.dll got deleted and i cant reach the website to redownload. is there anything i can do to make it work again??

@  darwin182 : (02 April 2018 - 03:51 PM)

Now it's OK sir! Up and running again.

@  GM Yurika : (02 April 2018 - 03:19 PM)

There is a problem with our host. He is fixing it right now.

@  darwin182 : (02 April 2018 - 02:50 PM)

GM Server closed po ba?


Photo

NYRO FREEBIES

GM Yurika

 • Please log in to reply
52 replies to this topic

#1
GM Yurika

GM Yurika

  Administrator

 • Administrators
 • 1,193 posts
 • LocationProntera

User's Awards

                       

ads.jpg

Oɴ ʏᴏᴜʀ ꜰɪʀsᴛ ʟᴏɢɪɴ "Nʏʀᴏ Fʀᴇᴇʙɪᴇ Bᴏx" ᴡɪʟʟ ᴀᴜᴛᴏᴍᴀᴛɪᴄᴀʟʟʏ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀʏ.
Yᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴘᴜᴛ ᴛʜᴇ ʙᴏx ɪɴ ʏᴏᴜʀ sᴛᴏʀᴀɢᴇ ꜰᴏʀ ʏᴏᴜʀ ᴏᴛʜᴇʀ ᴄʜᴀʀᴀᴄᴛᴇʀ, ʙᴜᴛ ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴏᴘᴇɴ ɪᴛ, ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ɴᴏᴛ ᴀʙʟᴇ ᴛᴏ ᴍᴏᴠᴇ ᴛʜᴇ ᴇǫᴜɪᴘᴍᴇɴᴛ ᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ᴏᴛʜᴇʀ ᴄʜᴀʀᴀᴄᴛᴇʀ.

 • 300 Wɪsʜ's Yɢɢᴅʀᴀsɪʟʙᴇʀʀʏ
 • 9 Bᴀsᴇ Lᴇᴠᴇʟ Uᴘ Cᴀɴᴅʏ
 • 9 Jᴏʙ Lᴇᴠᴇʟ Uᴘ Cᴀɴᴅʏ
 • 3 Fɪᴇʟᴅ Mᴀɴᴜᴀʟ 100%
 • 3 Vᴇʀᴀᴄɪᴛʏ Mᴀɢɪᴄᴀʟ Cᴏᴏᴋɪᴇ (Dʀᴏᴘ Rᴀᴛᴇ Bᴏɴᴜs)
 • 1 Sᴇᴀʟᴇᴅ Tᴜʀᴛʟᴇ Gᴇɴᴇʀᴀʟ Cᴀʀᴅ
 • 1 Sᴇᴀʟᴇᴅ Iɴᴄᴀɴᴛᴀᴛɪᴏɴ Sᴀᴍᴜʀᴀɪ Cᴀʀᴅ
 • 1 Sᴇᴀʟᴇᴅ Pʜʀᴇᴇᴏɴɪ Cᴀʀᴅ
 • 1 Sᴇᴀʟᴇᴅ Dʀᴀᴄᴜʟᴀ Cᴀʀᴅ
 • 1 Sᴇᴀʟᴇᴅ Oʀᴄ Lᴏʀᴅ Cᴀʀᴅ
 • 1 Sᴇᴀʟᴇᴅ Oʀᴄ Hᴇʀᴏ Cᴀʀᴅ
 • 1 Sᴇᴀʟᴇᴅ Pʜᴀʀᴀᴏʜ Cᴀʀᴅ
 • 1 Sᴇᴀʟᴇᴅ Mᴏᴏɴʟɪɢʜᴛ Cᴀʀᴅ
 • 1 Sᴇᴀʟᴇᴅ Eᴅᴅɢᴀ Cᴀʀᴅ
 • 1 +7 Nᴇᴡʙɪᴇ's Vᴀʟᴋʏʀɪᴇ Aʀᴍᴏʀ (Pᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ)
 • 1 +7 Nᴇᴡʙɪᴇ's Vᴀʟᴋʏʀɪᴇ Mᴀɴᴛᴇᴀᴜ (Pᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ)
 • 1 +7 Nᴇᴡʙɪᴇ's Vᴀʟᴋʏʀɪᴇ Bᴏᴏᴛs (Pᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ)
 • 1 +7 Nᴇᴡʙɪᴇ's Vᴀʟᴋʏʀɪᴇ Sʜɪᴇʟᴅ (Pᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ)
 • 1 +7 Nᴇᴡʙɪᴇ's Vᴀʟᴋʏʀɪᴇ Hᴇʟᴍ (Pᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ)
 • 2 Bʀɪsɪɴɢᴀᴍᴇɴ (Pᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ)
 • 1 Bᴜɴɴʏ Hᴀᴛ (Pᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ)
 • 1 Aɴɢᴇʟɪɴɢ Wɪɴɢs (Pᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ)
 • 1 Pᴏʀɪɴɢ Rᴜᴄᴋsᴜᴄᴋ (Pᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ)
 • 1 Rᴇɪɴs ᴏꜰ Mᴏᴜɴᴛ (Pᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ)
 • 5 Aʀᴄʜᴇʀ Mᴇʀᴄᴇɴᴀʀʏ Sᴜᴍᴍᴏɴ Sᴄʀᴏʟʟ Lᴇᴠᴇʟ 9
 • 5 Sᴡᴏʀᴅsᴍᴀɴ Mᴇʀᴄᴇɴᴀʀʏ Sᴜᴍᴍᴏɴ Sᴄʀᴏʟʟ Lᴇᴠᴇʟ 9
 • 5 Sᴘᴇᴀʀᴍᴀɴ Mᴇʀᴄᴇɴᴀʀʏ Sᴜᴍᴍᴏɴ Sᴄʀᴏʟʟ Lᴇᴠᴇʟ 9
 • 10 Mᴇɢᴀᴘʜᴏɴᴇ
 • 1,000,000 Zᴇɴʏ

ɴʏʀᴏ ɢᴍ ᴀᴅᴅɪᴛɪᴏɴᴀʟ ꜰʀᴇᴇʙɪᴇs

 • Usᴇ @ɢᴍꜰʀᴇᴇʙɪᴇ ᴄᴏᴍᴍᴀɴᴅ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ ꜰᴏʀ GM Aᴅᴅɪᴛɪᴏɴᴀʟ ꜰʀᴇᴇʙɪᴇs ᴀɴᴅ ᴡᴀɪᴛ ꜰᴏʀ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴘᴏɴᴅ

Aᴅᴅɪᴛɪᴏɴᴀʟ ꜰʀᴇᴇʙɪᴇs ʟɪᴋᴇ

 •  1 Fʟᴀʀᴇ Sᴇᴛ (Pᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ)  (Hᴇʟᴘꜰᴜʟ ꜰᴏʀ PVP & WOE ꜰᴏʀ ɴᴇᴡʙɪᴇs)
 •  1 Sᴇᴀʟᴇᴅ Cʀʏsᴛᴀʟ Wɪɴɢ (Pᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ)
 •  Iᴍɪᴛᴀᴛɪᴏɴ Aɴɢʀᴀ Mᴀɴʏᴜ [4] (Pᴇʀᴍᴀɴᴇɴᴛ)
 •  Fɪᴇʟᴅ Mᴀɴᴜᴀʟ 1000% (2) , Kᴜᴘᴏ Nᴜᴛ (100) , Iʟʟᴜsɪᴠᴇ Fᴇᴀᴛʜᴇʀ (100) , Eᴠᴇɴᴛ Tᴏᴋᴇɴ (10)

 • blouvsbm, tongjyw, changfrost and 2 others like this

#2
Haze

Haze

  Poporing

 • Members
 • 49 posts
Don't worry Aesir, GM Yurika will most likely get to you after she is finished balancing the new updates for the new patch.
Posted Image

#3
tolitz027

tolitz027

  Poring

 • Members
 • 1 posts
Newbie Here

Freebies Sir ~

IGN: MarkNiel

#4
denz

denz

  Poring

 • Members
 • 1 posts
Newbie here :)

Freebies sir !

FB acct : amorseco_denz@yahoo.com

IGN : Kharylle

#5
GM Yurika

GM Yurika

  Administrator

 • Administrators
 • 1,193 posts
 • LocationProntera

User's Awards

                       
Just pm GM Crestfall in game.

#6
kidlat

kidlat

  Poring

 • Members
 • 2 posts
newbie irr

ign : annonymous
Job: Sorsorer

my FB account : rrajkyut01@gmail.com
Name on FB : Noar Kaerf

#7
kidlat

kidlat

  Poring

 • Members
 • 2 posts
newbie irr


Freebies pls

ign : annonymous

FB account : rrajkyut01@gmail.com
FB name : Noar Kaerf

tnx ....

#8
GM Yurika

GM Yurika

  Administrator

 • Administrators
 • 1,193 posts
 • LocationProntera

User's Awards

                       

newbie irr


Freebies pls

ign : annonymous

FB account : rrajkyut01@gmail.com
FB name : Noar Kaerf

tnx ....


please pm GM Crestfall in game. thanks

#9
newborn

newborn

  Poring

 • Members
 • 2 posts
excuse me for all, why when i make a new character from my id i dont accept any box for freebies?

#10
newborn

newborn

  Poring

 • Members
 • 2 posts
anyone please help me, im newbie here.. why i dont accept any freebies box when i started playing my new char?

#11
GM Yurika

GM Yurika

  Administrator

 • Administrators
 • 1,193 posts
 • LocationProntera

User's Awards

                       
because you already open your first freebie box in your account.

#12
mackzie

mackzie

  Poring

 • Members
 • 4 posts
Hello all, I'm just a newbie here. Just getting the feel of the game. But based on the post of GM, the freebies are already included in your inventory once you created an account. Just like what GM Yurika told.

BTW, I came from DreamerRO around from 2 years ago. Well, based from Kannagi's previous statement, I do really hope that the GMs here are far more social and balance in each and every players.=)

#13
GM Yurika

GM Yurika

  Administrator

 • Administrators
 • 1,193 posts
 • LocationProntera

User's Awards

                       
More freebies if you PM GM Crestfall in game sir. :)

#14
mackzie

mackzie

  Poring

 • Members
 • 4 posts

More freebies if you PM GM Crestfall in game sir. :)


Acknowledged this Ma'am..=)

#15
Foo

Foo

  Poring

 • Members
 • 5 posts
newbie here..

IGN: Daenerys
Job: Oboro

FB Account: dutchblezaravancho@yahoo.com

#16
Naofumi00

Naofumi00

  Poring

 • Members
 • 1 posts
Freebies pls

ign : NAOFUMI
FB account : k_cute223@yahoo.com

#17
Lorka

Lorka

  Poring

 • Members
 • 1 posts
Freebies plss
IGN: Lorka
FB Account: godxent@yahoo.com

#18
GM Yurika

GM Yurika

  Administrator

 • Administrators
 • 1,193 posts
 • LocationProntera

User's Awards

                       
please post your IGN here. thanks

https://www.facebook...oups/nyrogroup/

#19
iamdgarp

iamdgarp

  Poring

 • Members
 • 1 posts
GM how can we claim this freebies?

#20
kawpi10

kawpi10

  Poring

 • Members
 • 2 posts
how to get the freebies??

Also tagged with one or more of these keywords: GM Yurika

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users