Jump to content

Welcome to Nyro Ragnarok Online - Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

Toggle shoutbox Shoutbox Open the Shoutbox in a popup

@  GM Ruri : (20 March 2018 - 05:24 PM)

:th_heh: :th_heh:

@  GM Yurika : (16 March 2018 - 05:29 PM)

More details please and post it here:
http://ny-ro.com/boa...l-difficulties/

@  jeffrey1988 : (16 March 2018 - 10:31 AM)

HI GM P help nmn po kasi nwala ung +30Shadow Ziddager q habng nag ups aq ng heaven star ang pumulit eh 3k Herioc Crystal +heaven star.. Sna po mapabalik ung weapon q Slamt..

@  styx2718 : (14 March 2018 - 05:46 PM)

thanks gm to help me

@  GM Yurika : (11 March 2018 - 10:34 PM)

Try to reset in website. reset look and position.

@  styx2718 : (11 March 2018 - 08:42 PM)

GM help me please

@  styx2718 : (11 March 2018 - 08:39 PM)

Any One GM please? Help me. I need to play nyro becasue its WOE time now

@  styx2718 : (11 March 2018 - 08:36 PM)

tapos GM nung nilolog in ko rejected from the server na po? haaays

@  styx2718 : (11 March 2018 - 08:32 PM)

@Gm Yurika ano po nangyare sa acct ko? baket pag inoopen ko po yung GX ko po nag DDC? di po ako makapasok ?

@  GM Yurika : (10 March 2018 - 04:07 PM)

Check pinned post here:
http://ny-ro.com/boa...l-difficulties/

@  iHee : (09 March 2018 - 02:40 PM)

please help me..gepard shield keeps crashing. i already install full nyro client/patch it with new lite installer but still the same

@  GM Yurika : (07 March 2018 - 09:39 PM)

Please send a screenshot to me.

@  iHee : (07 March 2018 - 07:24 AM)

i downloaded you nyro full client and when i starter the nyro patcher it won't progress

@  KatanaRoswell : (07 March 2018 - 06:49 AM)

:th_go: :th_go:

@  GM Yurika : (03 March 2018 - 12:02 PM)

No sir. It's fine.

@  I Am Legend : (03 March 2018 - 08:32 AM)

Down po ba ang website? white screen lang eh! :th_hmm:

@  GM Yurika : (28 February 2018 - 07:49 PM)

Maybe you din;t patch your NYRO Patcher.exe

@  styx2718 : (28 February 2018 - 05:26 PM)

any one gm please? down server na po ba to? bakit failed to connect?

@  styx2718 : (28 February 2018 - 05:25 PM)

down server na po ba to?

@  jake14333 : (25 February 2018 - 07:37 PM)

event please :th_heh:


Photo

items Question, and things please help me :)


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1
lesterwala1

lesterwala1

  Drops

 • Members
 • 15 posts

1. Where to get illusive Feather? and how much is Mythical illusive Feather? (some one shoutout for 1 mythical illusive feather for 1 Vazilos Voucher)

2. Where to get +10 or +25 refine ticket?

3. Where to get Nyro coins?

4. Where to get Ice burner fragments?,I played this game wayback and im back and things are vague for me, need to enlighten again :)


please help help help#2
Aehyn

Aehyn

  Deviling

 • Members
 • 884 posts
 • Locationɴᴇɪᴢᴠᴇsᴛɴᴀʏᴀ ᴢᴇᴍʟʏᴀ

User's Awards

                       

ʜᴇʀᴇ's sᴏᴍᴇ ᴀɴsᴡᴇʀ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴ.

 1. ᴛʜᴇʀᴇs ᴘʟᴇɴᴛʏ ᴡᴀʏ ᴛᴏ ᴇᴀʀɴ ɪʟʟᴜsɪᴠᴇ ꜰᴇᴀᴛʜᴇʀ ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴇxᴄʜᴀɴɢᴇ ɪʟʟᴜsɪᴠᴇ ᴛᴏ ᴍʏᴛʜɪᴄᴀʟ ꜰᴇᴀᴛʜᴇʀ ᴡɪᴛʜ 5:1 ʀᴀᴛɪᴏ ʀᴇꜰᴇʀ ᴛᴏ ᴛʜɪɴᴋ ʟɪɴᴋ "ᴄʟɪᴄᴋ ʜᴇʀᴇ" ʀᴇɢᴀʀᴅs ʀᴀᴛɪᴏ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴇxᴄʜᴀɴɢᴇ ᴘʀɪᴄᴇ ɪ ᴅᴏ ɴᴏᴛ ᴋɴᴏᴡ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴛʜᴀᴛ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴡᴀʏ ɪs ʏᴏᴜ ᴛʀʏ ᴀsᴋ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴠɪᴀ #ᴍᴀɪɴ ᴀɴᴅ ᴀsᴋ ᴛʜᴇ sᴇʀᴠᴇʀ.
 2. ᴛʀʏ ᴛᴏ ꜰɪsʜɪɴɢ / ᴍɪɴɪɴɢ ᴛʜᴇʀᴇ ɪs ɴᴘᴄ ꜰᴏʀ ᴛʜᴀᴛ ᴡʜᴇʀᴇ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴇxᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ +10 ᴡʜɪʟᴇ +25 ᴄᴀɴ ᴏɴʟʏ ɢᴇᴛ ꜰʀᴏᴍ ɪᴄᴇ ʙᴜʀɴᴇʀ ʙᴜᴛ ʟᴏᴡ ᴄʜᴀɴᴄᴇ ᴏɴ ɢᴇᴛᴛɪɴɢ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ɢᴇᴛ +11 ᴛᴏ +30 ʙʏ ᴍᴇʀᴇ ʟᴜᴄᴋ ᴏʀ ᴠᴏᴛᴇ ᴘᴏɪɴᴛs ᴇxᴄʜᴀɴɢᴇ ꜰᴏʀ +25
 3. ɴʏʀᴏ ᴅᴏɴᴀᴛɪᴏɴ ᴄᴏɪɴs ᴄᴀɴ ᴏɴʟʏ ɢᴇᴛ ᴠɪᴀ ᴅᴏɴᴀᴛɪɴɢ ᴏʀ ᴛʀʏ sʜᴏᴜᴛ ᴛᴏ ʙᴜʏ ɴʏʀᴏ ᴅᴏɴᴀᴛɪᴏɴ ᴄᴏɪɴs ᴠɪᴀ ᴠᴀᴢɪʟᴏs ᴠᴏᴜᴄʜᴇʀ ɪᴍ ɴᴏᴛ sᴜʀᴇ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴛʜᴇ ʀᴀᴛɪᴏ ᴘʀᴏʙᴀʙʟʏ 25~30ᴠᴀᴢɪʟᴏs ᴠᴏᴜᴄʜᴇʀ = 1ɴʏʀᴏ ᴅᴏɴᴀᴛɪᴏɴ ᴄᴏɪɴs ᴍᴀʏʙᴇ ᴄʜᴇᴀᴘᴇʀ ᴡʜᴏ ᴋɴᴏᴡs
 4. ʀᴇꜰᴇʀ ᴛᴏ ᴛʜɪs sᴇᴄᴛɪᴏɴ ꜰᴏʀ ɪᴄᴇ ʙᴜʀɴᴇʀ ꜰʀᴀɢᴍᴇɴᴛ "ᴄʟɪᴄᴋ ʜᴇʀᴇ"

ɪ ᴀᴅᴠɪᴄᴇ ᴛʀʏ ᴛᴏ sᴘᴇɴᴅ ᴛɪᴍᴇ ᴏɴ ᴇᴛᴄ ɢᴜɪᴅᴇ sᴇᴄᴛɪᴏɴ ᴛʜᴇʀᴇ's ᴠᴀʀɪᴇs ɢᴜɪᴅᴇ ʀᴇɢᴀʀᴅɪɴɢ ɴʏʀᴏ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ꜰɪɴᴅ ᴛʜᴇʀᴇ - ɢᴏᴏᴅ ʟᴜᴄᴋ ɪꜰ ᴛʜᴇʀᴇ's ᴀɴʏ ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴊᴏɪɴ ᴏᴜʀ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ ᴀɴᴅ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴍᴇ ɪ'ʟʟ ʀᴇᴘʟʏ ᴡʜᴇɴ ᴡʜᴇɴ ɪᴍ ᴀᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ.


Pʟᴀʏᴇʀ ᴄᴀɴ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴍᴇ ᴠɪᴀ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ.
🌟 Aᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ꜰʀᴏᴍ 9/10ᴀᴍ - 8/9ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ.

Wɪʟʟ ᴏɴʟʏ ᴏɴʟɪɴᴇ Dᴜʀɪɴɢ ᴛʜɪs ᴘᴇʀɪᴏᴅ ɪɴ-ɢᴀᴍᴇ :
🌟 6ᴘᴍ~8ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ ɪɴ ʙᴇᴛᴡᴇᴇɴ ᴛʜɪs ʜᴏᴜʀ ᴏɴ ~
🌟 ꜰʀɪᴅᴀʏ, sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ ᴀɴᴅ sᴜɴᴅᴀʏ. ᴛʜᴇ ʀᴇsᴛ ᴅᴀʏ ᴡɪʟʟ ʀᴀɴᴅᴏᴍʟʏ ᴘᴏᴘ ᴏᴜᴛ.

ꜰᴏʀᴜᴍ ᴏɴʟɪɴᴇ :
🌟 ʀᴀɴᴅᴏᴍ ʜᴏᴜʀ ʙᴜᴛ ᴜsᴜᴀʟʟʏ 12:00ᴘᴍ ᴀɴᴅ 8ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ

❝ᴀɴʏ ꜰᴏʀᴜᴍ sᴜɢɢᴇsᴛɪᴏɴ ᴋɪɴᴅʟʏ ᴘᴏsᴛ ᴏɴ sᴜɢɢᴇsᴛɪᴏɴ sᴇᴄᴛɪᴏɴ ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴠɪᴇᴡ ᴀɴᴅ ᴄᴏɴsɪᴅᴇʀ ᴛʜᴇ ᴘᴏssɪʙɪʟɪᴛɪᴇs❞

❝ᴀɴʏ ʙᴜɢs / ɪɴ-ɢᴀᴍᴇ ɪssᴜᴇ ᴄᴀɴ ᴋɪɴᴅʟʏ ᴍᴀᴋᴇ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴛᴏ ꜰᴏʀᴜᴍ sᴏ ᴡᴇ ᴄᴀɴ ᴛᴀᴋᴇ ᴀᴄᴛɪᴏɴ ɪɴ ᴀᴘᴘʀᴏᴘʀɪᴀᴛᴇ ᴀᴄᴛɪᴏɴ - ɪ ᴡɪʟʟ ɪɢɴᴏʀᴇ ᴀɴʏ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ ᴍᴇssᴀɢᴇ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴇʀʀᴏʀ sɪɴᴄᴇ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴀɴᴅ ɴᴏᴛ ᴇᴀsɪʟʏ ꜰᴏʀɢᴇᴛꜰᴜʟ ᴀɴᴅ ᴄᴀɴ ʙᴇ ᴇᴀsɪʟʏ ʀᴇᴍɪɴᴅᴇᴅ
PLEASE DO NOT MAKE REPORT VIA PERSONAL MESSAGE IN GAME, ᴛʜᴀɴᴋs❞


🌟 ᴄʟɪᴄᴋ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴀᴘᴘʟʏ ꜰᴏʀ ɢᴜɪʟᴅ ᴘᴀᴄᴋ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ sᴘᴀᴡɴ ᴇᴠᴇɴᴛ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴄʟᴀss ɢᴜɪᴅᴇ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴅᴜɴɢᴇᴏɴ ɢᴜɪᴅᴇ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ʀᴇᴀᴅ ɴᴇᴡʙɪᴇ ʀᴇᴄᴏᴍᴍᴇɴᴅᴇᴅ.

#3
lesterwala1

lesterwala1

  Drops

 • Members
 • 15 posts

YEY!! thanks for the Help :) :th_heh:  :th_heh:  :th_heh:  :th_heh:  :th_heh:


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users