Jump to content

Welcome to Nyro Ragnarok Online - Forum
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

Toggle shoutbox Shoutbox Open the Shoutbox in a popup

@  GM Aoi : (20 April 2018 - 02:07 PM)

Let's have an HNS event this evening :) I will be the one to find you guys so it means you better be good on hiding :th_gg: The last player or maybe last 3 players to remain on the map wins :th_ok:

@  GM Yurika : (18 April 2018 - 01:35 AM)

Server is now up! Accuracy is finally fixed!

@  GM Yurika : (18 April 2018 - 01:24 AM)

I found the issue im going to fix it first

@  darwin182 : (18 April 2018 - 01:11 AM)

ok sir we are waiting.

@  GM Yurika : (18 April 2018 - 01:11 AM)

Wait guys. im going to fix the issue.

@  darwin182 : (17 April 2018 - 03:51 PM)

hnd pwed yan chaos. masisira market. wait k lng ng mga vend ng mga player.

@  Khimpot : (16 April 2018 - 09:20 PM)

sana magka discount event sa npc donation sa heaven at iba pa ^_^

@  darwin182 : (11 April 2018 - 01:10 AM)

Sir sana may npc na pwed tanggalin mga nakalagay sa flare set. parang reset ba. I-delete lahat ng nakalagay para pwed maglagay ng preferred gems or card.

@  darwin182 : (10 April 2018 - 05:12 PM)

ok now.haha

@  darwin182 : (10 April 2018 - 04:53 PM)

sir Down again yung server.

@  dannydanny94 : (07 April 2018 - 11:07 PM)

im downloading it. Thanks! i hope it works

@  GM Yurika : (07 April 2018 - 09:07 PM)

here is the link:
http://www.mediafire...09nf/gepard.dll

@  dannydanny94 : (07 April 2018 - 04:33 PM)

my gepard.dll got deleted and i cant reach the website to redownload. is there anything i can do to make it work again??

@  darwin182 : (02 April 2018 - 03:51 PM)

Now it's OK sir! Up and running again.

@  GM Yurika : (02 April 2018 - 03:19 PM)

There is a problem with our host. He is fixing it right now.

@  darwin182 : (02 April 2018 - 02:50 PM)

GM Server closed po ba?

@  darwin182 : (29 March 2018 - 08:49 PM)

Welcome newbies. Please take time to explore our forum.

@  darwin182 : (29 March 2018 - 08:47 PM)

nyro discord right now is not working.

@  epan94 : (29 March 2018 - 05:49 PM)

Link*

@  epan94 : (29 March 2018 - 05:48 PM)

Newbie here. Where can i get for discord?


Photo

[ Suggestion ] Sura


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1
Archival

Archival

  Drops

 • Members
 • 24 posts

Sura is a pretty depressing class, the once high and mighty premiere PvP class with his dashes and counter attacks is now relegated to farming Spicy Dragons and Nyro. 

I think he's pretty weak because he's too Melee Centric without the right assortment of skills

NOW BEFORE YOU MELEE ENTHUSIASTS ACCUSE ME OF BEING CLUELESS
GX can stealth in or out as he pleases use his back slide AND he has weapon blocking
RK has parrying 
RG has prestige, defender and auto guard
if you a masochist, a melee priest has Assumptio and Kyrie Elson
Sura's only way to counter ranged units (Body Relocation) has been nerfed with an innate delay which I think is fair because he'd be stupidly mobile in WoE if not given an innate delay.


You'll probably attack my points by saying " YOU CAN GET DEFEND, Prestige and Weapon Blocking AND AUTOGUARD FROM ITEMS UWAHH" 
You can see people buying items to get any of the 5 strong defensive skills (prestige, wb, defend, ag and assumptio) but you dont see people hurriedly buying items to get a Body Relocation skill now do you?I think Sura should have a portion of his power be moved to his ranged skill, Finger Offensive, and have it trigger on-hit effects. This way, Sura will not be too overpowered but not too useless as well, he's going to have to be a good player with good enough APM, and awareness to survive, choosing between casting Pneuma onhimself to give himself a timeout or cast a Bladestop to buy time for his teammates in WoE to kill the guy who got baited into attacking him.
more importantly, if he uses a Body Relocation in between, he'd have to wait before he can recast DSC to maximize his FO DAMAGE

Sincerely, a concerned sura player

 #2
Aehyn

Aehyn

  Deviling

 • Members
 • 884 posts
 • Locationɴᴇɪᴢᴠᴇsᴛɴᴀʏᴀ ᴢᴇᴍʟʏᴀ

User's Awards

                       

ᴡᴇ ᴀᴘᴘʀᴇᴄɪᴀᴛᴇ ᴛʜᴇ ꜰᴇᴇᴅʙᴀᴄᴋ ɢɪᴠᴇɴ ʙʏ ᴘʟᴀʏᴇʀs ᴀɴᴅ ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ᴛʀʏ ᴄᴏᴍᴇ ᴡɪᴛʜ ᴀ ʙᴇᴛᴛᴇʀ sᴏʟᴜᴛɪᴏɴ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴏɴ ᴛʜɪs ɪssᴜᴇ.

ᴏᴛʜᴇʀ ʀᴇʟᴀᴛᴇᴅ ɪssᴜᴇ ʟɪᴋᴇ ʙᴏᴅʏ ʀᴇʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴡᴀs "ɴᴇʀꜰ" ɴᴏᴛ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ʀᴇᴀsᴏɴ sᴛᴀᴛᴇᴅ ᴀʙᴏᴠᴇ ʙᴜᴛ ɪᴛ ᴡᴀs ᴅᴜᴇ ᴛᴏ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴀʙᴜsɪɴɢ ɪᴛ ᴀɴᴅ ᴄᴀᴜsᴇᴅ ᴄʀᴀsʜ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴇɴᴛɪʀᴇ ᴀʀᴇᴀ ᴛʜᴇ ᴏɴᴇ sᴘᴀᴍᴍɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴀʀᴏᴜɴᴅ ᴛʜᴇ sᴘᴀᴍᴍɪɴɢ ᴀʀᴇᴀ ᴀꜰꜰᴇᴄᴛᴇᴅ ᴀɴᴅ ᴄᴀᴜsᴇᴅ ᴄʀᴀsʜ ᴛʜᴀᴛ's ᴡʜʏ ɪᴍ ᴛʜᴇ ᴏɴᴇ sᴜɢɢᴇsᴛᴇᴅ ᴡᴇ ɪᴍᴘʟᴇᴍᴇɴᴛᴇᴅ 1 sᴇᴄᴏɴᴅ ᴅᴇʟᴀʏ ꜰᴏʀ ᴀᴛ ʟᴇᴀsᴛ ɴᴏᴛ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴏꜰ ɪᴛs ᴍᴏʙɪʟɪᴛʏ ᴏɴ ᴡᴏᴇ / ᴋᴏᴇ / ᴘᴠᴘ. ᴄᴏɴᴄᴇʀɴ ɪᴛ ᴍɪɢʜᴛ ᴄᴀᴜsᴇ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ ᴅɪsᴀsᴛᴇʀ ᴄʀᴀsʜ ᴛᴏ ᴛʜᴇ sᴇʀᴠᴇʀ.


 • Bushido likes this
Pʟᴀʏᴇʀ ᴄᴀɴ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴍᴇ ᴠɪᴀ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ.
🌟 Aᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ꜰʀᴏᴍ 9/10ᴀᴍ - 8/9ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ.

Wɪʟʟ ᴏɴʟʏ ᴏɴʟɪɴᴇ Dᴜʀɪɴɢ ᴛʜɪs ᴘᴇʀɪᴏᴅ ɪɴ-ɢᴀᴍᴇ :
🌟 6ᴘᴍ~8ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ ɪɴ ʙᴇᴛᴡᴇᴇɴ ᴛʜɪs ʜᴏᴜʀ ᴏɴ ~
🌟 ꜰʀɪᴅᴀʏ, sᴀᴛᴜʀᴅᴀʏ ᴀɴᴅ sᴜɴᴅᴀʏ. ᴛʜᴇ ʀᴇsᴛ ᴅᴀʏ ᴡɪʟʟ ʀᴀɴᴅᴏᴍʟʏ ᴘᴏᴘ ᴏᴜᴛ.

ꜰᴏʀᴜᴍ ᴏɴʟɪɴᴇ :
🌟 ʀᴀɴᴅᴏᴍ ʜᴏᴜʀ ʙᴜᴛ ᴜsᴜᴀʟʟʏ 12:00ᴘᴍ ᴀɴᴅ 8ᴘᴍ sᴇʀᴠᴇʀ ᴛɪᴍᴇ

❝ᴀɴʏ ꜰᴏʀᴜᴍ sᴜɢɢᴇsᴛɪᴏɴ ᴋɪɴᴅʟʏ ᴘᴏsᴛ ᴏɴ sᴜɢɢᴇsᴛɪᴏɴ sᴇᴄᴛɪᴏɴ ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴠɪᴇᴡ ᴀɴᴅ ᴄᴏɴsɪᴅᴇʀ ᴛʜᴇ ᴘᴏssɪʙɪʟɪᴛɪᴇs❞

❝ᴀɴʏ ʙᴜɢs / ɪɴ-ɢᴀᴍᴇ ɪssᴜᴇ ᴄᴀɴ ᴋɪɴᴅʟʏ ᴍᴀᴋᴇ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴛᴏ ꜰᴏʀᴜᴍ sᴏ ᴡᴇ ᴄᴀɴ ᴛᴀᴋᴇ ᴀᴄᴛɪᴏɴ ɪɴ ᴀᴘᴘʀᴏᴘʀɪᴀᴛᴇ ᴀᴄᴛɪᴏɴ - ɪ ᴡɪʟʟ ɪɢɴᴏʀᴇ ᴀɴʏ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ ᴍᴇssᴀɢᴇ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴇʀʀᴏʀ sɪɴᴄᴇ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴀɴᴅ ɴᴏᴛ ᴇᴀsɪʟʏ ꜰᴏʀɢᴇᴛꜰᴜʟ ᴀɴᴅ ᴄᴀɴ ʙᴇ ᴇᴀsɪʟʏ ʀᴇᴍɪɴᴅᴇᴅ
PLEASE DO NOT MAKE REPORT VIA PERSONAL MESSAGE IN GAME, ᴛʜᴀɴᴋs❞


🌟 ᴄʟɪᴄᴋ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴀᴘᴘʟʏ ꜰᴏʀ ɢᴜɪʟᴅ ᴘᴀᴄᴋ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ sᴘᴀᴡɴ ᴇᴠᴇɴᴛ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴄʟᴀss ɢᴜɪᴅᴇ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴅᴜɴɢᴇᴏɴ ɢᴜɪᴅᴇ.

🌟 ᴄʟɪᴄᴋ
ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ʀᴇᴀᴅ ɴᴇᴡʙɪᴇ ʀᴇᴄᴏᴍᴍᴇɴᴅᴇᴅ.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users